Novéna k Duchu svatému

Modlitba (novéna) důvěry k Duchu Svatému

 

 1. den – Úryvek z Písma – Ježíš řekl: „Když se modlíš, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci
  ve skrytosti a tvůj nebeský Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. On ví, co potřebuješ ještě dříve, než Ho prosíš.“
  (Mat. 6.6)

 

(Setrvat v Pánových slovech, rozjímat o nich chvíli, pak
s důvěrou a silnou vírou přednášet prosby, např. těmito slovy):

 

Pane, Ty víš lépe než my, čeho je třeba. Nechceme stavět svou vůli proti Tvé vůli. Jde nám o věc Tvého království, která i nám leží na srdci – a proto prosíme, abys naše prosby vyslyšel tak,
aby se upevnilo Tvé království, Tvoje dobro, Tvoje láska. Prosíme
o milost správného rozhodnutí. a také o odstranění všech překážek, které Ti stojí v cestě. Staň se vůle Tvá, Amen. (Přijď,
Duchu svatý... - na konci článku)

(Místo modlitby Přijď, Duchu.. na závěr každodenní meditace je možno se modlit růženec nebo jeden z desátků.)

 

 1. den - Ježíš řekl: „Proste a bude vám dáno, hledejte
  a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno (Mat. 7.7). Když vy, zlí lidé, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše dá nebeský Otec dobré věci těm, kdo Ho prosí.“
  (Mat 7,12)

 

Pane, prosíme a věříme, že nám bude dáno, hledáme a věříme,
že nalezneme, tlučeme a víme jistě, že nám otevřeš. Od Tebe nelze odejít nikdy s prázdnou. Prosíme o milost správného rozhodování a jednání. Předem Ti za ni děkujeme. Jsi Otec, který dovede dávat svým dětem nejlepší dary. Buď vůle Tvá. Amen. (Přijď, Duchu...)

 

 

 1. den - Ježíš řekl: „Shodnou-li se na zemi dva z vás na kterékoli věci a budou-li o ni prosit, dostanou to od Mého Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v Mém jménu, tam jsem Já mezi nimi.“ (Mat 18,19)

 

Pane, věříme, že to, co jsi slíbil, jsi schopen splnit. Také my Tě prosíme o ... Dej nám víru tak pevnou, aby od Tebe mohla přivolat požehnání, pokoj, štěstí do našeho života. Ježíši, v Tebe věřím, Ježíši, v Tebe doufám, Ježíši, Tebe nade všechno miluji. Amen. (Přijď, Duchu ...)

 

 1. den - Ježíš řekl : „Pravím vám, ať už v modlitbě prosíte
  o cokoli, věřte, že to jistě dostanete a stane se vám.
  A kdykoli se postavíte k modlitbě, odpouštějte, máte-li
  co proti komu, aby i vás nebeský Otec vám odpustil vaše poklesky.“
  (Mk 11,26)

 

Pane, pomoz naší slabé víře. Zbav nás pochybností a dej nám velkou, silnou víru v Tebe. Chceme prosit jen o to, aby se naplnila Tvá vůle a věříme, že naše prosby přispějí k jejímu naplnění. Dej, ť podle Tvých velkých slov dovedeme odpouštět a učíme se všechno moudře hodnotit Tvým pohledem. Staň se vůle Tvá. (Přijď, Duchu...)

 

 1. den - „My máme v Boha radostnou důvěru, že nás vyslyší, když Ho prosíme o něco, co je shodné s Jeho vůlí. A jestliže víme, že nás vyslyší ve všem, oč Ho prosíme, víme také,
  že dostaneme, oč jsme žádali.“
  (1 Jan 5,14)

 

Pane, proměň naše obavy, starosti a nepokoj v radostnou důvěru v Tebe. Kdo je spojen s Tebou, nemůže prohrát, ani zůstat opuštěn. Čekáme na Tvou odpověď. Věříme, že ji pocítíme na svém těle i duši, a že to bude pokoj, který jen Ty umíš darovat všem, kdo se na Tebe obracejí. Staň se vůle Tvá. Amen. (Přijď, Duchu...)

 1. den - „Co se člověk napřemýšlí, jak má kráčet, jeho kroky však řídí a spravuje Pán.“ (Přísl. 16,9) – „A dostane se vám všeho, zač budete prosit s vírou.“ (Mat 21,22)ú

 

Prosíme Tě, Pane, za .... i sami za sebe, abychom se neodchýlili od směru Tvé cesty, kterou jsi nám vymezil a pro kterou jsi nás stvořil. spravuj každý náš krok, nedej, aby se naše ruka spustila Otcovské ruky Tvé, která jistě a spolehlivě vede. Těm, kdo zbloudili a ztratili směr, dej milost, aby jej opět nalezli. Všude ve všem staň se vůli Tvá. Amen. (Přijď, Duchu...)

 

 1. den - „Bůh je naše útočiště a síla, v každém trápení pomocník osvědčený a nejlepší.“ (Žalm 46) „Těm pak, kdo milují Boha,      VŠECHNO pomáhá k dobrému“ (Řím 8,28)

 

Věříme, Pane, že každá zkouška, kterou člověk prochází, může posílit jeho víru, upevnit celý jeho život a přiblížit jej k Tobě. I já přijímám tuto a všechny zkoušky života jako velkou příležitost dokázat Ti svou důvěru a věrnost. O to ostatní se postaráš Ty sám. A Tvá odpověď bude vždy krásnější než vše, co mohu já dát nebo říci Tobě. Buď vůle Tvá. Amen. (Přijď, Duchu...)

 

 1. den - Tomu pak, který má moc vykonávat na vás věci nad pomyšlení vznešenější než oč my prosíme nebo chápeme, tomu buď v Církvi ve spojení s Ježíšem Kristem sláva po všechny časy a na věky (Efes. 3,20)

 

Pane, Ty víš, co nám leží na srdci. Čteš naše prosby dřív než je vyslovíme. Znáš na ně nejlepší řešení. Od nás vyžaduješ pouze víru. Dej, ať nikdy nejsme vůči Tobě vlažní, polovičatí a povrchní, ale ať Ti dovedeme dát to, co Ty dáváš nám – celé srdce! Staň se vůle Tvá. Amen. (Přijď, Duchu...)

 

 1. den - Proto klekáme na kolena před Otcem, od něhož mají původ všechny rody na nebi i na zemi. Ať vám ze své Božské dobroty dá to, aby ve vás zesílil vnitřní člověk, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašem srdci a abyste byli zakořenění a upevněni v lásce. (Efes. 3,14)

 

Pane, končí devátý den mých proseb. Od dnešního dne chci již úplně a bez nejmenší výhrady důvěřovat jen v Tebe. Ať přijde Tvá odpověď na to, oč jsem prosil, dej, ať ji jasně poznám a zaslechnu ve svém srdci. Díky za Tvou nezměrnou lásku. Nauč mne děkovat ještě lépe a vroucněji než jak dovedu prosit. Staň se vůle Tvá. Amen.

(Přijď, Duchu...)

 

 

Modlitba – Přijď, Duchu svatý

 

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky; ty, který jsi vírou sjednotil národy rozličných jazyků.

V: Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno;

R: a obnovíš tvář země.


Modleme se:

Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.